Програма підготовки до школи «Preschool class»

Наша програма підготовки побудована на засадах того, що, Навчання – це ДІЯ та задоволення від неї!

Диво у кожному відкритті

Інтерес до навколишнього середовища та себе

Якість та яскравість вражень від навчання

Кожна дитина особистість, кожна дитина є унікальною, у кожної дитини свій темп розвитку!

Також процес підготовки до школи є надзвичайно важливим періодом, як у житті дитини так і батьків!
Великий обяг інформації, який ми маємо повторити, систематизувати, узагальнити та дати нові знання дитині, щоб підготувати її до шкільного життя!

У психологічному словнику поняття «Готовність до шкільного навчання» розглядається як сукупність морфо-фізіологічних особливостей дитини старшого дошкільного віку, яка забезпечує успішний перехід до систематичного, організованого шкільного навчання. Готовність до шкільного навчання — це бажання і усвідомлення необхідності вчитися, що виникає в результаті соціального дозрівання дитини, появи у неї внутрішніх протиріч, які визначають мотивацію до навчальної діяльності.

Як же все це дати, щоб НАВЧАННЯ БУЛО ДІЄЇ для ДИТИНИ і допомогло ефективно підготувати не лише вступних тестувань у школі, а ще й допомогло дітям дійсно бути зацікавленими у навчанні і саморозвиткові???
Врахувавши передовий досвід усього світу (Канада, США, Великобританія, Італія, Фінляндія тощо), ми облаштували розвиваюче середовище, яке спрямоване на самостійне навчання дитини, після опрацювання знань за темою з педагогом!
У кожному центрі класу знаходяться матеріали з тієї теми, що вивчається:

Центр читання – матеріали підібрані для розвитку навичок читання, закріплення вивчених звуків та літер

Центр логіко-математичного розвитку – матеріали підібрані для розвитку сенсорики, знань про цифри і кількість, розвязання прикладів та задач, складання пазлів, мозаїка тощо

Центр письма – матеріали підібрані для підготовки руки до письма, для розвитку дрібної моторики

Центр науки і дослідів – матеріали добираються за принципом теми, що вивчається (діти розглядають предмети світу людей і природи, проводять досліди і записують свої спостереження)

Центр конструювання та STEM — діти за темою створюють споруди, конструюють на задану тематику з матеріалів, що знаходяться у центрі

Центр гри – у центрі гри діти мають можливість пограти за темою у сюжетно-рольові ігри з своїми друзями

Центр творчості – наповнений матеріалами і зразками робіт за темою, що вивчається, що допомагає дітям не лише закріпити знання, а й розвинути їх творчий потенціал!

Ми заклали в основу програми розвиток навичок 21 сторіччя:
• творчість
• критичне мислення
• вміння розв’язувати проблеми
• развиток комунікативних навичок
• навички співпраці
• развиток навиків пошуку інформації (пошук та презентація)
• гнучкість
• ініціативність
• соціальні навички (формування позитивного відношення до себе та інших, вміння спілкуватися, вміння доводити власну думку, висловлювати свої почуття, передавати настрій/емоції, розуміти власні та чужі емоції, вміння адекватно реагувати у різних ситуаціях)
• лідерство
• відповідальність.

Ми підготували програму, що включає у себе теми, які має опрацювати дитина відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти та державних програм «Дитина» «Впевнений старт», які закріплюються у проектній діяльності!
Знання дитини щоденно мониторяться і заносяться до щоденнику спостережень за кожною дитиною, відповідно до цих спостережень корегується кожен індивідуальний план розвитку конкретної дитини.
Анкетування проводиться чотири рази на рік (на початку року, в листопаді-грудні і у лютому-березні і останнє у травні)
Що буду знати дитина у кінці року???

Ознайомлення з навколишнім світом відбувається за темами:

Я, моє тіло, органи чуття!
Моя родина!
Пори року, ознаки пір року
Свята і традиції українського народу та всього світу.
Овочі. Фрукти.
Ягоди і гриби.
Рослини (Дерева, кущі, трав’янисті рослини, квіти – їх будова та цикли розвитку)
Праця людей на полях, городах, у садах.
Тварини (дикі та свійські) ) та птахи (дикі та свійські) (перелітні, зимуючі).
Всесвіт. Космос.
Моя планета – Земля!
Мій континент — Європа..
Моя батьківщина – Україна, Київ.
Транспорт.
На будівництві.
Інструменти (для будівництва, для праці людей у саду, для тата в дома, музичні інструменти
тощо)
Продукти харчування.
Види спорту.
Моя домівка.
Меблі та інтер’єр.
Жителі водойм, річок, морів та океанів.
Світ мистецтва!
Світ звичайних речей з незвичайного боку (з чого, що створено?)
Світ професій!
Скоро в школу!

Логіко-математичний розвиток

Вміє лічити в межах першого десятка, вико¬ристовуючи різні види лічби (кількісну, порядкову, пряму та зворотну, від заданого числа тощо).
Знає цифри від 0 до 9 (розпізнає їх, вміє написати), співвідносить їх з від¬повідною кількістю предметів, елементів множин.
Має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа.
Має уявлення про багатозначні числа 100, 10, 1. Співвідносить їх з відповідною кількістю
Вміє лічити в межах другого десятка.
Знає числа від 11 до 20.
Вміє лічити від 1 до 100 (одиницями, десятками)
Вміє лічити від 1 до 1000 (сотнями)
Установлює числову рівність, нерівність, ви¬значає відношення “на скільки більше?”, “на скіль-ки менше?”, “порівну”, “стільки ж”.
Знає знаки “плюс” (+), “мінус” (-), “дорів¬нює” (=), співвідносить їх з діями додавання і віднімання.
Порівнює предмети за висотою, вагою, шири¬ною, довжиною, товщиною, загальною величиною, класифікує їх за цими ознаками тощо.
Розпізнає геометричні фігури, знає їхні наз¬ви, властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об’ємні: куля, куб, циліндр, конус);
Знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює/складає предмети з різних геометричних фігур або знаходить фігури в заданому малюнку, візерунку тощо.
Орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попере¬ду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко-близько, поруч-далі.
Вміє визначати розташування предметів від¬носно себе і будь-якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, килимку, майданчи¬ку, на аркуші тощо).
Усно виконує прості обчислення, розв’язує логічні задачі.
Користується початковими логічними прийома¬ми, вживає сполучники: “ні”, “і”, “чи”, “якщо, то”.
Володіє знаннями про основні одиниці ви¬мірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об’єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою.
Розрізняє та правильно вживає часові понят¬тя: сьогодні, завтра, вчора, зараз, згодом, раніше, пізніше.
Має уявлення про часові одиниці: хвилина, го¬дина, доба (частини доби — ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня та їхня послідовність), місяць (назви 12 місяців), рік (пори року — весна, літо, осінь, зима).
Орієнтується у часі за допомогою годинника (в межах години за циферблатом) та календаря.
Застосовує логіко-математичні вміння в по¬всякденному житті: знає свій вік, вік тата, мами, інших членів родини, дату їх народження, адресу та номер квартири.

Розвиток мовлення, навчання грамоти, навчання читанню, письмо

Володіє правильною звуковимовою.
Регулює дихання і темп у процесі мовлення.
Володіє силою, висотою, тембром голосу.
Ефективно спілкується рідною мовою.
Розрізняє рідну й чужу мови; проявляє інтерес до них.
Має збалансований словниковий запас з тем:
Я., моє тіло, органи чуття!
Моя родина!
Пори року, ознаки пір року.
Свята і традиції українського народу.
Овочі. Фрукти.
Ягоди і гриби.
Рослини (Дерева, кущі, трав’янисті рослини, квіти – їх будова та цикли розвитку)
Праця людей на полях, городах, у садах.
Тварини (дикі та свійські) ) та птахи (дикі та свійські) (перелітні, зимуючі).
Всесвіт. Космос.
Моя планета – Земля!
Мій континент — Європа..
Моя батьківщина – Україна, Київ.
Транспорт.
На будівництві.
Інструменти (для будівництва, для праці людей у саду, для тата в дома, музичні інструменти
тощо)
Продукти харчування.
Види спорту.
Моя домівка.
Меблі та інтер’єр.
Жителі водойм, річок, морів та океанів.
Світ мистецтва!
Світ звичайних речей з незвичайного боку (з чого, що створено?)
Світ професій!
Скоро в школу!
Розмовляє (достатньо, недостатньо) грамотно, вживає прості й складні речення.
Утворює різні типи речення зі вставними сполучниками: і, та, ніби, наче, як і т.д.
Утворює нові слова за допомогою суфіксів (кіт, котик, кошеня), префіксів (йти, вийти, зайти), від іменників (вихователь-виховувати), від дієслів (кричати-крикун).
Підбирає омоніми, синоніми та антоніми до слів.
Класифікує картинки за категоріями.
Веде діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему.
Дотримується мовленнєвого етикету в спілку¬ванні. Використовує у мові форми ввічливості: будь ласка, дякую, смачного, доброго дня, прошу тебе (Вас) і т.д.
Самостійно складає монологічні висловлювання різних типів.
Складає розповіді з власного досвіду.
Отримує задоволення від читання (дорослим та власного).
Вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побаченого, розповідає напам’ять невели¬кі віршовані твори, складає і відгадує загадки.
Має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку.
Має навички звукового аналізу слів (голосний, приголосний (твердий м’який) звук).
З’єднує звукову схему та слово або картинку із зображенням предмета
Визначає кількість складів у слові. Визначає наголошений та ненаголошений склад.
Цікавиться читанням, читає трибуквені слова.
Цікавиться читанням, читає чотирибуквені слова.
Читає короткі тексти.
Висловлює свою думку за прочитаним текстом, малює за прочитаним (показуючи розуміння тексту)
Викладає слова з розрізної абетки, використовуючи картинки.
Викладає слова з розрізної абетки під диктовку.
Викладає або друкує слова з розрізної абетки (або олівчиком) під картинками (словами або реченнями)
Правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку.
Орієнтується на сторінці книжки, альбому, зо¬шита, в межах клітинки та ліній у зошитах з лінійною основою.
Впевнено виконує графічні завдання (на площині аркуша, у лінованому рядку, клітинці)

Вартість програми — 10 000 грн.

Програму входить 5 папок з матеріалами:

Папка “Методичні рекомендації”

 • до цієї папки входить опис Програми,
 • засади на яких вона побудована,
 • програми та методики на які вона спирається,
 • описано остаткування класу (з ілюстративним матеріалом)
 • основні моменти в організації та керівництві класом
 • описано взаємодію з батьками та дітьми
 • описано шляхи за допомогою яких відбувається особистісно-орієнтоване навчання (для кожної конкретної дитини)
 • окреслено знання, які мають отримати діти протягом навчання та результати, яких мають досягнути у Інтелектуальному розвиткові, соціальному та емоційному інтелекті
 • рекомендації щодо якісного впровадження Програми
 • викладено для точності уявлення спосіб короткого планування роботи педагога на тиждень і наведено, як варіант короткого планування одного заняття

Папка “Осінь”

Папка “Зима”

Папка “Весна”

 • кожна з цих папок містить план роботи на той період, що вказано вище, на кожен тиждень за різними лініями розвитку, а саме:

Ознайомлення з навколишнім світом,

Розвиток мовлення,

Логіко-математичний розвиток,

Навчання елементам грамоти та навчання читанню,

ПРОЕКТ за темою

 • також кожна з папок після плану роботи містить планування на кожен окремий тиждень, у якому зазначено, наші варіанти матеріалів, якими ми рекомендуємо наповнити кожен навчальний центр для якісної реалізації цієї Програми

Папка “Ідеї для тематичних блоків”

 • ця папка містить ілюстративний матеріал з варіантами ігор, матеріалів, сенсорних коробок, творчих робіт, проектів, конструювання тощо, якими можна доповнити кожен тематичний блок

Скачати безкоштовно приклад тематичного планування

Подробности и вопросы по телефонам +38 (050) 974-50-35, +38 (067) 384-35-14